Continuități administrative romane în structura Țaratului Bulgar

Abstract: 

Roman administrative continuity in the Bulgarian Tsardom structure

According to historical sources, the first Bulgarian state met in the middle of the 9th century, in the context of adopting Christianity as an official religion, ten administrative divisions, each represented in the Royal Council by ten dignitaries. At that time, the Bulgarian state had expanded over the entire northern half of the Balkan Peninsula, incorporating exactly ten former Roman provinces, as they were delimited after the Aurelian and Diocletian reforms. Potrivit izvoarelor istorice, primul stat bulgar reunea la jumătatea secolului IX, în contextul adoptării creștinismului ca religie oficială, zece diviziuni administrative, fiecare reprezentate în Consiliul Regal de câte zece demnitari. La acel orizont de timp, statul bulgar se extinsese asupra întregii jumătăți de nord a Pensinsulei Balcanice, încorporând exact zece foste provincii romane, așa cum au fost ele delimitate după reformele lui Aurelian și Dioclețian.