Norme şi termene de colaborare

I. Arie de aplicabilitate

I.1. Prezentele norme se aplică următoarelor categorii de articole:
- rapoartele ştiinţifice interne
- lucrările ştiinţifice realizate în baza contractelor de cercetare încheiate cu CSDR Lucus
- articolele destinate publicării în revista proprie “Acta Centri Lucusiensis”
- articolele destinate publicării în alte reviste ştiinţifice, dacă publicarea se face sub egida sau cu recomandarea CSDR Lucus

I.2. CSDR Lucus şi revista “Acta Centri Lucusiensis” înregistrează lucrări de istorie veche, analiza critică a izvoarelor, epigrafie, arheologie, numismatică, socio-demografie istorică, metodologia cercetării, precum şi cercetări interdisciplinare conexe, acoperind sub aspect spaţial teritoriul clasic de formare a limbii şi poporului român (arealul delimitat generic de Nistru, Tisa, Munţii Balcani şi Pontul Stâng), precum şi teritoriile din imediata contingenţă a acestuia, iar sub aspect cronologic, mileniile I î.Hr. şi I d.Hr., cu prelungiri până în epoca constituirii statelor medievale româneşti. Referinţele la realităţi şi problematici externe acestor delimitări crono-spaţiale pot fi avute în vedere în termeni de analiză comparatistă.

II. Limba de redactare

II.1. Toate articolele care intră sub incidenţa acestor norme se redactează integral în limba română. Prevederea se aplică şi aparatului critic, planşelor, tabelelor şi celorlalte categorii de anexe.

II.2. Redactarea va respecta riguros semnificaţiile şi ortografia termenilor utilizaţi, aşa cum sunt ele statuate în dicţionarele explicative editate sub egida Academiei Române.

II.3. În terminologia de specialitate se va da prioritate absolută termenilor adaptaţi limbii române literare. Orice inovaţie terminologică, inclusiv cele realizate prin împrumut din altă arie lingvistică, trebuie explicitată şi motivată. Fac excepţie de la această regulă traducerile izvoarelor literare, atunci când excepţia este impusă de imperativul obţinerii unui grad superior de acurateţe semantică.

II.4. Toate articolele vor fi însoţite de un rezumat în limba engleză. Rezumatul va avea dimensiuni proporţionale cu textul de referinţă, astfel:
între 300 şi 600 caractere – pentru texte până la 20 pagini standard
între 500 şi 1.000 caractere – pentru texte între 21 şi 50 pagini standard
între 700 şi 1.500 caractere – pentru texte între 51 şi 100 pagini standard
între 1.000 şi 2.000 caractere – pentru texte între 101 şi 150 pagini standard
între 1.500 şi 3.000 caractere – pentru texte peste 150 pagini standard

III. Condiţii generale de tehnoredactare

III.1. Tehnoredactarea lucrărilor se va face în format A4, prin următoarele programe-editor de texte: Microsoft Word, Office 97, 2000 sau 2003. Textul de bază va fi redactat cu caractere Times New Roman, corp 12 (cu excepţia titlului şi subtitlurilor), spaţiat la un rând.

III.2. Numele autorului (autorilor) vor preceda titlul general al lucrării, vor fi scrise cu corp 18 şi vor fi aliniate la stânga paginii. Rezumatul în limba engleză va fi scris cu corp 10 italic şi va fi aliniat la dreapta paginii. Antroponimele (inclusiv cele ale autorului/autorilor lucrării) se citează neînsoţite de titluri ştiinţifice, cu excepţia cazului în care se indică sursa unor informaţii inedite şi/sau se aduc mulţumiri.

III.3. Titlul general al lucrării va fi scris cu corp 18 sau 20 şi va fi aliniat pe centrul paginii. Titlurile capitolelor, subcapitolelor şi anexelor vor fi scrise cu corp 14 sau 16 şi vor fi aliniate la stânga paginii. Nu se acceptă scrierea cu caracter italic.

III.4. Lucrările mai mari de 20 de pagini standard vor avea obligatoriu un cuprins, aşezat la începutul lucrării. Cuprinsul poate fi precedat de un preambul de motivare sau prezentare generală a lucrării, sau de o prefaţă de recomandare a lucrării şi autorului/autorilor.

III.5. Aparatul critic (note de subsol, note de sinteză, glosare, indexuri, liste bibliografice, liste de abrevieri şi/sau simboluri, texte de ilustraţii, cuvinte-cheie) va fi redactat cu corp 10. Fac excepţie anexele, al căror text la fi redactat cu corp 12.

III.6. Citarea se va face în sistem Harvard, indicându-se, în ordine: numele autorului, anul apariţiei, pagina (după caz, ilustraţia, planşa, anexa sau nota). Dacă lucrarea citată are doi autori, vor fi menţionate numele ambilor. Dacă lucrarea citată are mai mulţi autori, se citează numele primului, urmat de sintagma “et alii”. În cazul în care sunt citate mai multe lucrări ale aceluiaşi autor, apărute în acelaşi an, numele autorului şi anul apariţiei vor fi însoţite de o literă mică, plasată alfabetic, în ordinea citării lucrării respective

III.7. Toate lucrările citate vor fi indexate la sfârşitul lucrării, într-o listă bibliografică, organizată pe patru secţiuni distincte: izvoare literare; literatură modernă – sinteze; literatură modernă – articole; webografie. La fiecare secţiune, lucrările vor fi aranjate în listă în ordine alfabetică, în funcţie de iniţiala numelui autorilor şi de anii de apariţie a lucrărilor, în cazul în care sunt citate mai multe lucrări ale aceloraşi autori. Dacă sunt mai mulţi autori cu acelaşi nume se va introduce şi iniţială prenumelui. În cazul webografiei, se citează sursa (adresa electronică), urmată de data ultimei accesări.

III.8. Ilustraţiile se introduc, pe cât posibil, în corpul textului, însoţite de textele asociate. Ilustraţiile se numerotează continuu, sub denumirea de figuri. Fac excepţie tabelele, care se numerotează distinct. Ilustraţiile pot fi prezentate distinct ca planşă sau pot fi asociate pentru prezentare în planşe, acestea numerotându-se distinct. Explicaţiile suplimentare textelor asociate se fac la noteze de sinteză, la sfârşit de capitol. Nu se admit trimiteri de la ilustraţii la note de subsol.

III.9. Notele de subsol vor fi numerotate continuu. Se admit trimiteri de la notele de subsol la notele de sinteză.

 

 

Procedura de evaluare a articolelor ştiinţifice destinate publicaţiilor CSDR Lucus

Prezenta procedură vizează articolele ştiinţifice destinate publicării în revista “Acta Centri Lucusiensis”, în anuare şi produse editoriale similare publicate sub egida CSDR Lucus, precum şi în secţiunea “Bibliotheca Lucus” a paginii web proprii.

Lucrările propuse spre publicare sunt expediate de autorii interesaţi în format electronic, în atenţia consilierului pentru relaţii publice al centrului de studii, însoţite de o fişă de ofertă completată după modelul de mai jos:

Ofertă de publicare

 1. Numele autorului/autorilor
 2. Adresa autorului (autorului principal), inclusiv telefon şi email
 3. Afilierea instituţională (cu datele de contact ale instituţiei) sau menţiunea „cercetător independent”
 4. Titlul articolului şi numărul total de pagini
 5. Numărul de ilustraţii
 6. Numărul de tabele
 7. Rezumatul (în limbile română şi engleză)
 8. Data finalizării articolului
 9. Data şi locul publicării anterioare (exclusiv pentru articolele destinate „Bibliothecii Lucus”)
 10. Semnătura/semnăturile autorului/autorilor

În cazul lucrărilor destinate revistei “Acta Centri Lucusiensis”, anuarelor sau celorlalte produse editoriale ale CSDR Lucus, autorul/autorii vor preciza în scris că lucrarea propusă nu a mai fost publicată într-o altă revistă ştiinţifică şi nu se află în etapa de evaluare pentru a fi publicată într-o altă revistă ştiinţifică. Dacă lucrarea constituie o revenire la un articol deja apărut, se va preciza acest lucru, cu indicarea revistei ştiinţifice în care a fost publicat articolul reevaluat.

Oferta de publicare constituie certificarea de către autor/autori a faptului că lucrarea propusă are caracter original şi nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale terţilor.

Etapele evaluării:

1 * Lucrarea ofertată spre publicare va fi înregistrată la secretariatul redacţional al CSDR Lucus, numărul de înregistrare urmând a fi menţionat în notificarea pe care autorul o va primi în cel mult 10 (zece zile) de la recepţionarea lucrării.

2 * Directorul centrului de studii sau unul din consilierii acestuia vor menţiona în notificare dacă lucrarea propusă este reţinută în proces de evaluare, secţiunea tematică în care este încadrată, precum şi termenul estimativ în care procesul de evaluare va fi încheiat.

3 * Directorul centrului de studii sau unul din consilierii acestuia vor repartiza lucrarea propusă, după consultarea prealabilă a Colegiului ştiinţific consultativ, către cel puţin doi referenţi ştiinţifici .

4 * Evaluările referenţilor ştiinţifici vor fi consemnate într-o fişă de evaluare după modelul de mai jos:

Fişă de evaluare

 1. Numele autorului/autorilor
 2. Titlul articolului
 3. Destinaţia publicistică (a) şi secţiunea recomandată
 4. Evaluarea titlului şi rezumatului (b)
 5. Evaluarea limbajului terminologic şi a aparatului critic (c)
 6. Evaluarea gradului de contribuţie autorială (d)
 7. Evaluarea nivelului de sintetizare (d)
 8. Evaluarea nivelului de convergenţă cu programele de cercetare angajate de CSDR Lucus (d)
 9. Observaţii speciale
  1. Revista „Acta Centri Lucusiensis”, „Bibliotheca Lucus”, Anuarul ACL ş.a.
  2. “Relevant”, “Corectabil” sau “Irelevant”
  3. “Foarte bun”, “Bun”, “Corectabil” sau “Impropriu”
  4. Note de la 1 – foarte redus la 10 – foarte ridicat

5 * Dacă între evaluările referenţilor ştiinţifici se constată diferenţe semnificative, aspectele în divergenţă vor fi analizate într-o şedinţă comună, la care va lua parte, în mod obligatoriu, fie directorul centrului de studii, fie cel puţin unul dintre membrii Colegiului ştiinţific consultativ.

6 * Dacă referenţii au semnalat aspecte corectabile, acestea vor fi notificate autorului/autorilor pentru ajustarea lor, cu stabilirea unui termen rezonabil de răspuns.

7 * Referenţii ştiinţifici, directorul centrului de studii sau oricare dintre membrii Colegiului ştiinţific consultativ pot adresa autorilor recomandări de reevaluare, perfecţionare sau dezvoltare a unor aspecte ale lucrării ofertate, reţinută pentru publicare.

8 * După răspunsul final al autorului/autorilor la solicitarea de ajustare, respectiv, la recomandările de dezvoltare, lucrarea va fi supus analizei colegiului ştiinţific de redacţie “Acta Centri Lucusiensis” (în cazul articolelor propuse spre publicare în revistă sau în produsele editoariale ale CSDR Lucus), respectiv, va fi programat spre publicare în “Bibliotheca Lucus” (în cazul articolelor destinate acesteia).

9 * Lucrările reţinute pentru revista “Acta Centri Lucusiensis” sau produsele editoariale ale CSDR Lucus constituie portofoliul ACL şi vor fi programate spre publicare în baza punctajului de evaluare, a politicii redacţional-ştiinţifice a centrului şi a limitelor tehnoredacţionale.

Criterii speciale de evaluare:

În procesul de evaluare şi programare editorială a lucrărilor propuse CSDR Lucus spre publicare, va fi acordată o atenţie specială acurateţii opţiunilor terminologice şi conceptelor vehiculate (care trebuie să aibă valoare de universaliu ştiinţific), dezvoltării analizei în termeni structural-fenomenologici şi finalităţii de reconstrucţie procesual-instituţională.

Precizare finală:

Lucrările publicate sub egida CSDR Lucus sunt şi rămân proprietatea intelectuală a autorilor lor, care pot dispune de ele, ulterior apariţiei, aşa cum consideră de cuvinţă.

Autorii se angajează să respecte un moratoriu de 90 de zile între data apariţiei lucrării respective în revista “Acta Centri Lucusiensis” sau celelalte produse editoriale ale CSDR Lucus şi eventuala publicare în reviste sau volume terţe – excepţie făcând publicarea lucrării în cauză într-un volum de autor.